Logo por2 SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ PO ZMIANACH

Ponad dwa lata od reformy pomocy psychologiczno – pedagogicznej MEN wprowadza kolejne zmiany.

  • W maju bieżącego roku w życie weszło nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532). Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy oraz obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów działań wspierających.
  • Wymóg współpracy zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pracujących z uczniem utrzymano tylko w przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, nadal trzeba uwzględniać w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z wytycznymi rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. nr 228, poz. 1489 ze zm.).  
  • Istotną zmianą jest poszerzenie kręgu osób mogących inicjować udzielanie uczniowi pomocy: od dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, po pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz kuratora sądowego. Do grona osób uprawnionych do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej – obok nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, takich jak: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi – dołączono terapeutów pedagogicznych.
  • Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz integracyjnej:

1. Klasy terapeutyczne.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.

3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

4. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

6. Warsztaty.

7. Porady konsultacje.

W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uczniowie zostali objęci opieką w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej .